Видавнича діяльність в Університеті

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Видавництво навчально – методичної літератури в Університеті ґрунтується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також на інших нормативно – правових актах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що регламентують діяльність ВНЗ, зокрема «Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ» (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.93р. №161), «Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008р. №588), «Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягу підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів (затверджено рішенням ВР НМЦ вищої освіти МОН України. Протокол №7 від 29.07.2005р.).
За сучасними уявленнями підручники, навчальні посібники та інша навчально – методична література є основним засобом навчальної діяльності студентів. При формуванні навчального видання враховується таке :
1. Діяльність науково-педагогічного працівника полягає в проектуванні і організації навчальної діяльності студентів та управлінні нею, а не в "передачі" знань. Я. Коменський понад 400 років тому вже знав, що знання не можна давати, їх можна тільки брати самостійною працею над навчальним матеріалом під керівництвом педагога.
2. Первинною (пріоритетною) є задана характером майбутнього фаху діяльність і дії, що визначають характер цієї діяльності, а не лише знання. Викладання готових знань, наповнення ними тих, хто навчається не може бути дидактичною ціллю навчально-виховного процесу. Важливим є не тільки і не стільки саме знання, скільки способи, методи, технології його здобування.
3. Механізмом здійснення навчальної діяльності студентів є виконання завдань, а не відпрацювання навчального матеріалу, і якщо студент не виконує навчальні завдання, то це означає, що його навчальна діяльність не організована.
4. Засвоювати знання можна, лише оперуючи ними, а не просто запам'ятовуючи їх.
Ці методологічні підходи добре узгоджуються з комплексною дидактичною ціллю навчальних видань, що друкуються в університеті.
Видавнича діяльність в Університеті здійснюється згідно з річним (календарним) планом. Для своєчасного забезпечення навчального процесу навчальною та методичною літературою в Університеті за 2013 рік співробітниками університету опубліковано 
  • 9 монографій;
  • 2 підручники
  • 31 навчальних посібників
  • 211 наукових праць (статей)
з них:
  • 28 статей у зарубіжних виданнях
  • 25 статей у міжнародних наукометричних базах даних
  • 310  інших публікацій.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________