Порядок підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів у Державному економіко-технологічному університеті транспорту

 

УХВАЛЕНО
Вченою радою ДЕТУТ
24 вересня 2013 р.
Протокол № 1

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок
підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів у Державному економіко-технологічному університеті транспорту

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», нормативних документів Державному економіко-технологічному університеті транспорту (ДЕТУТ) і регламентує Порядок підготовки та проходження атестації науково-педагогічних кадрів у ДЕТУТ.

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», від 7 березня 2007 р. № 423 «Про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», нормативних документів Державному економіко-технологічному університеті транспорту (ДЕТУТ) і регламентує Порядок підготовки та проходження атестації науково-педагогічних кадрів у ДЕТУТ.

Загальні положення

1. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється за такими формами: аспірантура, докторантура, самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата наук. Аспірантура і докторантура створюють умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної та наукової кваліфікації фахівців і здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук.

Докторант – особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Аспірант – особа, яка має повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі університету для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Здобувач – особа, яка прикріплена до аспірантури або докторантури університету і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук без навчання в аспірантурі, або особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук без перебування в докторантурі.

2. Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

-  коштів Державного бюджету України – за державним замовленням

для роботи у державному секторі народного господарства;

            -  коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

            -  коштів загальнодержавних програм, договорів, укладених вищим навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

3. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.

4. Взаємозобов’язання аспіранта, докторанта та здобувача, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, і університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, забезпечення відповідних умов праці, тощо та відповідальність сторін у разі невиконання умов угоди.

Прийом до аспірантури і докторантури

5. Проект плану прийому до аспірантури і докторантури за державним замовленням розробляється за пропозиціями кафедр університету, які подаються до відділу аспірантури і докторантури до 1 грудня поточного року. Проект плану прийому до аспірантури і докторантури за державним замовленням затверджується ректором та подається до Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби Міністерства освіти і науки України до 25 грудня кожного року. Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором університету з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і консультування.

6. Правила прийому до аспірантури і докторантури із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів затверджуються ректором та оприлюднюються у засобах масової інформації не пізніше ніж за три місяці до початку прийому.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраного наукового напряму, що відповідає паспорту спеціальності, за якою вступають до докторантури, та мають досвід проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень, тему дисертаційного дослідження, яку затверджено вченою радою ДЕТУТ за рекомендаціями кафедри, відповідно до напряму наукової спеціальності, наукової експертної ради та ради факультету.

Вступники до докторантури подають такі документи:

-  Заяву.

-  Особовий листок з обліку кадрів

-  Список опублікованих наукових праць і винаходів за відповідною формою

-  Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

-  Медичну довідку за формою 086-У.

-  Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра.

-  Копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук.

-  Направлення (лист) від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка докторанта (цільова докторантура).

-  Фотокартки 3x4.

-  Копію ідентифікаційного коду.

-  Копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів.

-  Автобіографію.

Крім того, вступники мають право подавати такі додаткові документи, які характеризують їх наукові здобутки:

-  Копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника).

-  Відгук про наукову діяльність з місця роботи, засвідчену керівником установи.

-  Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подається вступником особисто.

7. Після зарахування докторант повинен додати такі документи: трудову книжку, довідку про розмір середньомісячної заробітної плати з останнього основного місця роботи.

8. Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукову доповідь вступника до докторантури, розглядає план роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування до докторантури. Рішення кафедри оформлюється відповідним протоколом.

9. Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Про зарахування або про відмову в зарахуванні до докторантури вступнику письмово повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття вченою радою університету відповідного рішення.

Рішення вченої ради затверджується й оформляється наказом ректора про зарахування до докторантури з 1 грудня.

10. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Вступники до аспірантури подають такі документи:

-  Заяву.

-  Анкету.

-  Письмовий висновок співбесіди з передбачуваним науковим керівником.

-  Список опублікованих праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

-  Медичну довідку про стан здоров'я за формою 086-У.

-  Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра.

-  Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).

-  Рекомендацію вченої ради факультету вищого навчального закладу щодо вступу до аспірантури (за наявності).

-  Фотокартки 3x4.

-  Копію трудової книжки, завірену печаткою відділу кадрів.

-  Особовий листок з обліку кадрів

-  Копію ідентифікаційного коду.

-  Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. Після зарахування додаються, за наявності, такі документи: трудова книжка, довідка про розмір середньомісячної заробітної плати з останнього основного місця роботи (для денної форми навчання).

11. Рішення про допуск до складання вступних екзаменів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць, з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступнику до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

12. Приймальна комісія може відмовити вступнику щодо допуску до складання вступних екзаменів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення визначеного терміну.

13. Склад предметних екзаменаційних комісій затверджується наказом ректора.

14. Вступники до аспірантури складають вступні екзамени зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та іноземної мови на вибір (англійської, німецької) у обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України. Екзамен з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради ДЕТУТ у разі, коли знання цієї мови необхідні для роботи над дисертацією.

Результати вступних екзаменів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

15. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали усі або декілька кандидатських екзаменів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

16. Прийом вступних екзаменів до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності – передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть входити також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

17. Особам, які допущені до складання вступних екзаменів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний екзамен.

18. Рішення предметної екзаменаційної комісії може бути оскаржене вступником у день оприлюднення результатів екзамену. У разі оскарження рішення вступник подає заяву на ім'я голови приймальної комісії. Предметна екзаменаційна комісія проводить засідання щодо розгляду апеляції, на яке запрошується вступник. Відсутність вступника на засіданні не перешкоджає розгляду заяви. За результатами розгляду ухвалюється остаточне рішення, яке затверджується приймальною комісією.

19. У разі одержання однакових оцінок (рівності балів) переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою факультету, отримали диплом про навчання в магістратурі з відзнакою, здали кандидатські екзамени.

20. Особи, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за державним замовленням, мають право бути зарахованими на умовах договору.

21. Рішення про зарахування приймається приймальною комісією і проводиться наказом ректора.

22. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику письмово повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

23. Після закінчення прийому до аспірантури і докторантури у п'ятиденний термін до Міністерства освіти і науки України подається звіт про виконання плану прийому до аспірантури і докторантури за рахунок державного замовлення.

Докторантура

24. Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років.

25. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися науковий консультант з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів – докторів наук, з числа штатних працівників або з інших установ, який несе персональну відповідальність за якісну і своєчасну підготовку докторантом дисертації. На здійснення наукового консультування докторантом відводиться 50 академічних годин на рік.

26. Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, не повинна перевищувати 3-х осіб одночасно.

27. За темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;

у галузях технічних і природничих наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності).

28. Щороку докторанти подають до вченої ради університету, після попереднього обговорення на кафедрі та вченій раді факультету, звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються ректором.

29. Докторант може бути відрахованим з докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно з законодавством України.

Рішення про відрахування докторанта приймає вчена рада університету. На підставі рішення вченої ради докторант відраховується з докторантури за наказом ректора.

30. Докторант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну перебування в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з докторантури з дня захисту дисертації.

Аспірантура

31. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва три роки, без відриву від виробництва – чотири роки.

32. Одночасно з зарахуванням до аспірантури кожному аспіранту відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук.

33. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісну підготовку аспірантом дисертації.

34. Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5-ти осіб одночасно (разом з докторантами), а для наукового керівника – кандидата наук – 3-х осіб (аспірантів).

35. На здійснення наукового керівництва відводиться 50 академічних годин на рік на одного аспіранта.

36. Аспірант і науковий керівник обґрунтовують вибір теми дисертаційної роботи, яка має відповідати науковій тематиці відповідної кафедри, та складають індивідуальний план роботи аспіранта на весь період навчання.

37. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення на засіданні кафедри затверджуються вченою радою університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури.

Уточнення (як виняток – зміна) теми відбувається за обґрунтованим поданням кафедри, ухвалою наукової експертної ради.

Зміна наукового керівника, яка можлива у виняткових випадках, оформлюється наказом ректора на підставі аргументованої (з документальним підтвердженням причин) постанови засідання кафедри, ухваленої вченою радою університету.

Зміна наукової спеціальності, за якою виконується дисертаційна робота, відбувається (як виняток) за наказом ректора, на підставі аргументованого подання кафедри, ухваленого вченою радою університету.

38. Індивідуальний план роботи аспіранта – є основним документом, що відображає процес підготовки дисертаційної роботи, навчання в аспірантурі.

Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає (з визначенням строків):

-  складання кандидатських екзаменів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі потреби – додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації;

-  підготовку наукових публікацій згідно з вимогами ДАК України:

-  за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких: не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;

-  участь у наукових конференціях та інших наукових заходах (у т.ч. кафедри, факультету та університету);

-  виконання навчального плану;

-  проведення наукових досліджень;

-  підготовку рукопису дисертації згідно з вимогами ДАК України;

-  атестацію.

39. Аспірант повинен бути присутнім на засіданнях та інших наукових заходах кафедри, університету, звітувати на засіданні кафедри про участь у наукових конференціях, наукових відрядженнях.

40. Атестація аспірантів проводиться у вигляді звітів перед науковим керівником та звітів на кафедрі:

           - щоквартально;

           - проміжний звіт – у травні;

           - звіт за навчальний рік –  у листопаді.

Проміжний звіт аспірантів відбувається у травні. На основі розгляду матеріалів, представлених аспірантом, кафедра визначає ступінь їх виконання за видами діяльності згідно з індивідуальним планом аспіранта та відповідністю до вимог ДАК України і формулює загальний висновок.

Рішення формується за одним із трьох варіантів:

1) індивідуальний план роботи аспіранта за І півріччя навчального року виконано в повному обсязі;

2) індивідуальний план роботи аспіранта за І півріччя виконано не в повному обсязі, конкретизуються види невиконання та зазначаються шляхи ліквідування відставання в певний період – до трьох місяців (може бути прийнято тільки один раз за період навчання в аспірантурі);

3) індивідуальний план роботи аспіранта за І півріччя навчального року не виконано (конкретизуються позиції невиконання); клопотання про відрахування аспіранта за невиконання індивідуального плану.

Рішення приймається голосуванням, оформлюється у вигляді витягу з протоколу засідання кафедри та ухвалюється на засіданні вченої ради факультету. Звіт аспіранта, витяги з протоколу засідання кафедри подаються до відділу аспірантури і докторантури не пізніше 25 травня.

Звіт аспіранта за навчальний рік відбувається у листопаді. За результатами звіту (за структурою та підходами до оцінювання, аналогічними проміжному звіту) кафедра оцінює стан виконання індивідуального плану за навчальний рік і приймає рішення про атестацію аспіранта:

      - у разі виконання індивідуального плану у повному обсязі – «атестувати»;

      - у разі не виконання індивідуального плану (без об'єктивних причин, що документально підтверджені, з конкретизацією позицій невиконання) – «не атестувати».

Звіт аспіранта за підписом його та наукового керівника, витяги з протоколу засідання кафедри з рішенням про атестацію аспіранта подаються до відділу аспірантури і докторантури не пізніше 20 листопада.

За результатами атестацій аспірант переводиться на наступний рік навчання або, у випадку невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, відраховується з аспірантури за наказом ректора.

41. Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за:

         - невиконання індивідуального плану роботи (у т.ч. навчального плану);

         - грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій.

42. Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

43. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації. В інших випадках аспірант відраховується з останнього дня терміну навчання в аспірантурі.

Переривання навчання, поновлення аспірантів, докторантів

44. Аспіранти, докторанти можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання індивідуального плану роботи:

         - за станом здоров'я;

         - перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

         - навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав.

45. Аспірантам, докторантам, які перервали навчання в аспірантурі, перебування в докторантурі, надається академічна відпустка.

Для оформлення академічної відпустки аспірант/докторант не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бажаного терміну переривання подає на ім'я ректора заяву, погоджену з науковим керівником (консультантом), завідувачем кафедри. До заяви повинні додаватися документи, які підтверджують обґрунтованість причини переривання (офіційне запрошення на стажування, підтвердження отримання гранту, лікарняні листи, довідка ЛКК, свідоцтво про народження дитини тощо).

Переривання та продовження навчання в аспірантурі/перебування у докторантурі оформлюється відповідним наказом. Період переривання не включається до терміну навчання в аспірантурі або перебування у докторантурі. Стипендія на період переривання навчання не сплачується.

У випадку, якщо аспірант/докторант після закінчення терміну академічної відпустки не поновив свій статус, тобто не зареєструвався у відділі докторантури та аспірантури протягом десяти днів, то він/ вона підлягає відрахуванню з останнього дня переривання навчання в аспірантурі або перебування у докторантурі, зазначеного у наказі.

Прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою

46. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є формою підготовки науково-педагогічних кадрів без навчання в аспірантурі.

Основними критеріями для прикріплення є:

        - наявність диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра;

        - наявність опублікованих наукових праць та винаходів;

        - письмовий висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди зі здобувачем;

        - висновок відповідної кафедри щодо обґрунтування прикріплення, який оформлюється протоколом засідання кафедри;

47. Прикріплення здобувачів до університету та призначення наукових керівників оформлюється наказом ректора.

48. Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук.

49. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.

50. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

51. Здобувач протягом місяця, після прикріплення до університету, подає на кафедру на затвердження індивідуальний план роботи.

Тема дисертації здобувача наукового ступеня кандидата наук після погодження на кафедрі затверджується вченою радою університету.

52. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, двічі на рік, одночасно з аспірантами, звітують на засіданні кафедри й атестуються науковими керівниками.

53. Здобувачі складають кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії, а також додаткові кандидатські іспити у разі потреби.

54. Здобувачі, які склали кандидатські іспити та виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

55. Здобувачі, які не виконують індивідуальний план роботи без поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника і висновків кафедри підлягають відрахуванню.

56. Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.

57. Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури і докторантури університету.

Порядок проведення кандидатських екзаменів

58. Кандидатські екзамени – складова частина атестацій науково-педагогічних і наукових кадрів – проводяться з метою виявлення й оцінки глибини професійних знань, наукового і культурного світогляду аспіранта або здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських екзаменів здобувачами є обов'язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

59. Аспіранти та здобувачі наукового ступеня кандидата наук складають кандидатські екзамени з філософії, іноземної мови та спеціальності. Кандидатський екзамен з іноземної мови може складатися з англійської, німецької мов. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої іноземної мови, аспірант (здобувач) зазначає про це у заяві на ім'я ректора про допуск до екзамену.

60. Кандидатські екзамени з філософії та іноземної мови приймаються за типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Кандидатські екзамени з філософії та іноземної мови приймаються  2 раз на рік у формі сесії (термін: листопад, травень).

61. Аспірант або здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додаткові кандидатські екзамени.

62. Кандидатські екзамени складаються з тих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в аспірантурі ДЕТУТ.

63. Кандидатські екзамени зі спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, ухвалюються на вчені раді університету та затверджується проректором з наукової роботи.

64. Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності та питання, пов'язані з напрямом досліджень аспіранта або здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

65. Допуск аспірантів (здобувачів) до складання кандидатських екзаменів здійснюється наказом ректора. Відділ докторантури та аспірантури повідомляє осіб, зазначених у наказі, про допуск до складання кандидатського екзамену та про час і місце його проведення.

66. У разі неявки аспіранта (здобувача) на екзамен з поважної причини, він може бути допущений до складання кандидатського екзамену наказом ректора протягом наступної сесії.

67. Комісії з приймання кандидатських екзаменів з кожної дисципліни призначаються ректором у складі голови комісії (проректора з наукової роботи), не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів – докторів і кандидатів наук.

68. До складу комісії з приймання кандидатського екзамену зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності. До складу комісії з приймання кандидатського екзамену з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший – кандидатом філософських наук. До складу комісії з приймання кандидатського екзамену з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач кафедри, який має науковий ступінь зі спеціальності здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.

На кандидатських екзаменах можуть бути присутні члени відповідної спеціалізованої вченої ради ДЕТУТ, ректор, проректори, представники Міністерства освіти і науки України.

69. Кандидатські екзамени проводяться з використанням екзаменаційних білетів, які готують відповідні кафедри, для кандидатського екзамену зі спеціальності – із залученням членів спеціалізованої ради із захисту дисертацій за відповідною науковою спеціальністю. Для підготовки до відповіді використовуються екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

70. Рівень знань аспіранта або здобувача оцінюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

71. На кожного аспіранта (здобувача) заповнюється протокол засідання комісії з приймання кандидатського екзамену, де зазначаються прізвища членів комісії, присутніх на екзаменах, із зазначеними науковими ступенями, вченими званнями і посадами.

72. Протоколи засідання комісій з приймання кандидатських екзаменів зберігаються за місцем складання кандидатських іспитів протягом десяти років.

73. Рішення комісії з приймання кандидатського екзамену може бути оскаржене аспірантом (здобувачем) у день проведення іспиту. Для оскарження рішення аспірант (здобувач) подає заяву на ім'я ректора. Комісія з приймання кандидатського екзамену проводить засідання щодо розгляду апеляції, на яке запрошується аспірант (здобувач), та ухвалює остаточне рішення. Відсутність аспіранта (здобувача) не перешкоджає комісії розглянути апеляцію й ухвалити відповідне рішення.

74. Після складання кожного кандидатського екзамену відділ аспірантури і докторантури видає посвідчення встановленої форми. Якщо ДЕТУТ є місцем складання останнього кандидатського екзамену, ці посвідчення замінюються на єдине.

75. Підготовка і приймання кандидатських екзаменів в аспірантів, які навчаються за державним замовленням, здійснюється за рахунок ДЕТУТ, а в аспірантів (здобувачів), підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на компенсаційній основі.

Підготовка та приймання кандидатських екзаменів у здобувачів – штатних працівників ДЕТУТ може здійснюватися на безоплатній основі за рахунок коштів університету.

76. Якщо аспірант, який навчається за державним замовленням, не був допущений до кандидатського екзамену з філософії або іноземної мови, або не склав екзамен, проте за висновком кафедри успішно виконує дисертаційну роботу, він може повторно скласти екзамен наступного року з огляду на поважні причини за рішенням вченої ради університету.

Порядок переведення кандидатів наук на посади наукових

співробітників для завершення докторських дисертацій

77. Кандидати наук, які є штатними науково-педагогічними працівниками університету і мають вагомі здобутки з певної наукової спеціальності та виконали не менше двох третин плану дисертаційної роботи, можуть переводитися на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій тривалістю до двох років. Переведення на посади наукових співробітників здійснюється на умовах контракту.

78. Кандидати наук, які претендують на переведення на посаду наукового співробітника, подають на ім'я ректора заяву із зазначенням необхідної тривалості перебування на посаді наукового співробітника, а також витяг з рішення відповідної кафедри та вченої ради факультету про необхідність переведення, розгорнутий план докторської дисертації, календарний графік його виконання та список опублікованих наукових праць і винаходів.

79. Вчена рада університету, розглянувши висновки відповідної кафедри та вченої ради факультету щодо можливості переведення викладача – кандидата наук на посаду наукового співробітника, визначає ступінь підготовки докторської дисертації і приймає рішення про переведення його на посаду наукового співробітника та термін перебування на посаді наукового співробітника.

На основі рішення вченої ради університету видається відповідний наказ ректора.

У разі потреби кандидати наук, звільнені з викладацької роботи в університеті у зв'язку з переведенням на посади наукових співробітників для завершення докторської дисертації, можуть бути прикріплені до інших вищих навчальних закладів або наукових установ за погодженням з ними.

80. Вищі навчальні заклади і наукові установи, що дали згоду на прикріплення наукового співробітника для завершення докторської дисертації, призначають йому наукового консультанта і здійснюють контроль за роботою наукового співробітника.

81. Заробітна плата науковому співробітнику, прикріпленому до вищого навчального закладу, наукової установи, виплачується за його основним місцем роботи, а витрати на відрядження оплачуються відповідно до законодавства України.

82. Кандидати наук, переведені для завершення докторських дисертацій на посади наукових співробітників, після закінчення першого року перебування на посаді наукового співробітника, проходять атестацію на засіданні відповідної кафедри та вченій раді факультету, за підсумками якої вченою радою університету приймається рішення про подальше перебування їх на посаді наукового співробітника на наступний річний термін.

83. Кандидати наук, прикріплені для завершення докторських дисертацій до інших вищих навчальних закладів, наукових установ, подають річний звіт вченій раді вищого навчального закладу, наукової установи за місцем прикріплення, висновки якої направляються до ДЕТУТ, і враховуються при вирішенні питання про його подальше перебування на цій посаді на наступний річний термін.

84. Після закінчення терміну перебування на посаді наукового співробітника для завершення докторської дисертації кандидат наук зобов'язаний подати докторську дисертацію і звітувати на вченій раді університету.

85. Посади викладачів університету, що звільняються в результаті переведення кандидатів наук на посади наукових співробітників для завершення докторської дисертації, можуть заміщуватися іншими особами відповідно до законодавства України.

86. За кандидатами наук, переведеними на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій, зберігається право повернення до вищого навчального закладу, який направив їх для завершення докторських дисертацій, на посади викладачів з урахуванням набутого ними рівня кваліфікації.

87. Кандидати наук, які були переведені на посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій, але не завершили їх, надалі права вступу до докторантури та права отримання творчої відпустки не мають.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________