Положення про студентське самоврядування

 

_____________________________________________________________________________________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в Державному економіко-технологічному університеті транспорту (далі - Університет).
1.2.   Студентське самоврядування в Університеті є гарантованим державою правом студентів (далі - Студенти) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.
1.3.  У студентському самоврядування беруть участь Студенти, які навчаються в Університеті. Кожен Студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
1.4.  Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Студентів і є невід'ємною частиною громадського самоврядування Університету.
1.5.  У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями Міністерства транспорту та зв'язку України та Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету і Положенням про студентське самоврядування в Університеті.
1.6. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування в Університеті (далі - Положення) та затверджується Ректором Університету.
1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу профспілкового комітету студентів, а співпрацюють з нею.
1.8.   Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
1.9.   Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.
1.10. Керівництво   Університету   зобов'язано   створювати   умови   для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.
1.11. Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" представники студентського самоврядування та профспілкового комітету студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів (Вченої ради) Університету та його структурних підрозділів.
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
2.1.   Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особисті Студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.
2.2.   Основні завдання органів студентського самоврядування:
-  захист прав та інтересів Студентів;
-  забезпечення виконання Студентами своїх обов'язків;
-  сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;
-  сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;
-  сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
-  співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
-  сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
-  забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами;
-  виконувати інші функції.
3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
3.1.   Орган студентського самоврядування є виборним. Його формування (шляхом таємного голосування) та термін повноважень визначаються Положенням про вибори голови та членів комітетів виконавчого органу студентського самоврядування Університету (наказ Університету від 13.05.2009 р. №93).

 Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

                 3.2.   Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів Університету, які:

 -  ухвалюють Положення про студентське самоврядування, Положення про вибори голови та членів комітетів виконавчого органу студентського самоврядування в Університеті, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

(Підпункти другий та третій пункту 3.2. вважати такими, що втратили чинність у зв'язку з затвердженням Положення про вибори голови та членів комітетів виконавчого органу студентського самоврядування (паки. Університету від 13.05.2009 р. № 93).

У зв'язку з цим підпункти четвертий - шостий вважати відповідно підпунктами другий - четвертий).
- не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;
- розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.
Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Студентів Університету або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування в Університеті.
3.3. Голова виконавчого органу студентського самоврядування Університету:
- організовує роботу й несе персональну відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;
- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій Університету;
-        делегує свої повноваження заступнику;
-        забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів;
-        ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;
-        має право отримувати необхідну інформацію від керівництва Університету та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
-        має інші права й обов'язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування в Університеті.
надавати   доручення   всім   без   винятку   членам    студентського самоврядування, які являються обов'язковими для виконання.
У разі невиконання доручень Голови студентського самоврядування членами студентського самоврядування без поважних причин може бути застосоване попередження.
-        за систематичне невиконання покладених обов'язків та доручень Голови студентського самоврядування (два і більше попереджень), зборами Студентського Парламенту приймається рішення щодо припинення повноважень члена органу студентського самоврядування.
3.4.   Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.
3.5.   Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.
3.6.    При виконавчому органі студентського самоврядування можуть створюватися сектори (комісії) відповідно до напряму роботи.
3.7.    Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.
3.8.  Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою та секретарем.
3.9.  Органи студентського самоврядування всіх рівнів під контроль та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету.
3.10. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома керівництва Університету.
3.11. Між органами студентського самоврядування, профспілковим комітетом студентів та керівництвом Університету укладається угода про співробітництво.
3.12. За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті приймається рішення про:
•      відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання;
•      переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
•      переведення осіб, які навчаються у в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
•      поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
•      затвердження рішень з питань студентських гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.
3.13. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5 відсотка (при наявності коштів) зі спеціального фонду Університету для виконання завдань і повноважень студентського самоврядування.
4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
4.1. Органи студентського самоврядування мають право:
-   отримувати від керівництва Університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
-   звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до керівництва Університету та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
-    вести конструктивний діалог з керівництвом Університету щодо дій деканів, завідувачах кафедр, викладачів, керівників структурних підрозділів тощо, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України "Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством України;
-    делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України;
-        приймати акти, що регламентують їхню організацію і діяльність;
-        розробити та затвердити бланк органу студентського самоврядування, який не являється бланком суворої звітності, на студентській конференції для використання та оформлення вихідної кореспонденції виконавчого органу студентського самоврядування виключно в межах Університету.
Виключне право підпису на бланку виконавчого органу студентського самоврядування має Голова виконавчого органу студентського самоврядування, або особа, яка на період відсутності Голови виконавчого органу студентського самоврядування його заміщає.
4.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані:
-        забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов'язків;
-  порушувати проблеми Студентів перед керівництвом Університету;
-  звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
-  сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
-  координувати свою діяльність в Університеті з іншими студентськими об'єднаннями, осередками тощо;
-  узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях Вченої ради Університету та апаратних нарадах.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
5.1. Керівництво Університету має право:
          -  отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
              -    скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Університету та Положення про органи студентського самоврядування в Університеті;
           -  брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).
5.2. Керівництво Університету зобов'язано:
        -  створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом тощо;
              -     інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів Університету;
          -   надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Університеті.
6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
6.1.   Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та об'єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.
6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбутися за погодженням з керівництвом Університету.
6.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Університету та держави.
УХВАЛЕНО
Загальними зборами
студентів Університету
протокол № 3
20.05.2010р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
Університету
протокол № 9
27.05.2010р.
 
РЕКОМЕНДОВАНО Зборами
Студентського Парламенту
протокол № 9     
18.05.2010р.
 
  _____________________________________________________________________________________________________