Факультет “Економіки і менеджменту”

 
Бакаєва Ірина Георгіївна
Декан факультету,
кандидат економічних наук, 
професор кафедри "Менеджмент організацій і логістики"

 
medium_portkycenko.jpg
 
Куценко Іван Георгійович
Заступник декана факультету,
старший викладач кафедри 
"Суспільні та гуманітарні науки"

 
Підготовка студентів на факультеті "Економіки і менеджменту" спрямована на формування високих професійних якостей наших випускників, що дозволяє забезпечити їх конкурентоспроможність на ринку праці. Навчання студентів базується на основі найсучасніших методів навчання, сучасних інформаційних технологій, вивченні новітніх принципів та методів управлінської діяльності та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях економіки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

До складу факультету входять кафедри:

 • Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
   
  Ø Менеджмент організацій
  Кваліфікація: менеджер-економіст.
  Комплекс проблем, пов'язаних з формуванням ринкового середовища, неможливо вирішити без участі кваліфікованих спеціалістів економічного профілю, до яких належать фахівці спеціальності "Менеджмент організацій".
  Спеціальність є універсальною і перспективною. Майбутнім фахівцям пропонується фундаментальна математична, технічна і комп'ютерна підготовка, основу якої складає система загальноосвітніх, загальноекономічних і галузевих дисциплін. Вони логічно взаємопов'язані і включають економічну теорію, економіку транспорту, організацію і планування виробництва, менеджмент, маркетинг, банківську справу, міжнародну економічну діяльність.
  Наші спеціалісти мають можливість застосувати свої знання в галузях стратегічного планування та прогнозування транспортної інфраструктури, у зовнішньоекономічній сфері, сфері маркетингу, комерційних структурах. Тобто, окрім сучасних економічних знань, майбутні фахівці опановують мистецтво керування людьми.
  Випускники  можуть працювати на керівних посадах в економічних службах транспортної галузі, промисловості, будівництва, а також у структурах підприємств, що здійснюють комерційну та зовнішньоекономічну діяльність.
   
  Ø Облік і аудит
  Кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту.
  Фахівці цієї спеціальності здатні здійснювати весь комплекс робіт з фінан­сово-господарського управління виробництвом, а саме: удосконалення поточ­ного та перспективного планування, оперативний та достовірний облік витрат та результатів виробництва на основі використання комп'ютерних технологій та економіко математичних моделей в аналізі господарської діяльності. Вони отримують весь комплекс знань з обліку, контролю та економічного стимулю­вання виробничо-господарської діяльності на транспорті, у промисловості та будівництві, внутрішньому та зовнішньому аудиті, системі ціноутворення, бан­ківській справі, кредитно-фінансовій системі та ін.
  Після закінчення навчання випускники можуть працювати на посадах бухгалтера та економіста на підприємствах транспорту, промисловості, торгівлі, будівницт­ва.
   
  Ø Економіка та підприємництво
  Кваліфікація: економіст.
  Майбутні фахівці цієї спеціальності отримують глибокі теоретичні знання та практичні навички з вирішення питань ефективної діяльності підприємств будь-якої форми власності, використання усіх видів ресурсів. Вони здатні проводити стратегічну і тактичну політику розвитку та діяльності під­приємства в ринкових умовах.
  Студенти вивчають як загальноекономічні дисципліни, так і економіку під­приємств; організацію, планування та прогнозування діяльності підприємств; економіку та організацію інноваційної діяльності; проектний аналіз, економічні ризики, забезпечення конкурентоспроможності підприємств, економічну безпеку підприємств та ін.
  Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу дозво­ляє підготувати висококваліфікованих спеціалістів з реальною перспективою застосування широкого спектру їх знань і вмінь у багатьох сферах економіки. Поряд із цим, галузева спеціалізація навчального закладу дозволяє цілеспря­мовано навчати економістів, готових до виконання своїх функцій на підприєм­ствах залізничного транспорту та в інших численних структурних підрозділах.
   
  Ø Фінанси та кредит
  Кваліфікація: економіст. 
  Спеціаліст цього профілю – економіст нового покоління, який визначає фінансову стратегію підприємства (фірми); володіє сучасними знаннями в га­лузі вітчизняних та зарубіжних фінансів і може працювати не тільки у фінансо­вих службах залізниці та її підприємствах (фірмах), але й фінансово-кредитних установах – комерційних банках, інвестиційних фондах, кредитних спілках, фінансових, інвестиційних і страхових компаніях та ін., без взаємодії з якими неможливо уявити майбутнє сучасного виробництва.
  Студенти зможуть на високому рівні оволодіти методами і способами фі­нансового та інвестиційного аналізу, фінансового менеджменту та ін., опанува­ти особливості механізму фінансування підприємств залізничного транспорту, навчитись управляти капіталом будь-якої фірми малого та середнього бізнесу та визначити фінансову стратегію, яка забезпечить стабільні умови функціо­нування та розвитку підприємства в ринкових умовах господарювання.

  Інтелектуальна праця економістів з фінансів, їх статус на підпри­ємстві, важливість роботи, яка виконується, визначають престиж спеціальнос­ті, що приваблює талановиту молодь і є кращим вибором майбутньої професії.
   

  Ø Логістика
  Кваліфікація: магістр з логістики, менеджер (управитель з логістики).
  Строк навчання – 1,5 р. на основі ОКР бакалавр напряму підготовки «Менеджмент»
  Логіст – це спеціаліст, що управляє товарними, інформаційними, фінансовими  потоками з метою оптимізації  витрат і збільшення прибутку підприємства. Висока потреба у логістах на ринку праці обумовлена постійно зростаючою конкуренцією. Виграш у конкурентній боротьбі в значній мірі визначається можливістю фірми мінімізувати витрати, зробивши свої товари найбільш привабливими для споживача. Фахівець, що володіє сучасним логістичним інструментарієм, здатен організувати і забезпечити ефективну роботу виробничих, обслуговуючих і інших підприємств на всіх технологічних рівнях діяльності.
  Крім  дисциплін гуманітарної, природничої та економічної підготовки більш заглиблену підготовку студенти проходять за дисциплінами логістичної  спеціалізації.

  Випускники даної спеціальності стануть висококваліфікованими логістами. Фахівці з логістики запрошуються на роботу в транспортно-експедиційні компанії й інші фірми, що займаються транспортуванням, вантажопереробкою, складуванням, упакуванням, страхуванням, сервісом, контролінгом і аудитом, закупівлями і дистриб’юцією, інформаційною підтримкою. Випускники можуть займати посади логіста; логіста-аналітика; менеджера з логістики; координатора логістичних процесів, менеджера із закупівлі логістичних послуг.